(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Tham nhũng lớn và tham nhũng vặt

Tham nhũng lớn có sự đầu tư nhất định, chứ không như loại tham nhũng vặt vãnh. Chiếc bánh ngân sách ngày càng bé lại. Do phần nhiều của chiếc bánh nhỏ cũng không bằng phần ít của chiếc bánh lớn nên tham nhũng vì thế có khó khăn hơn. Nhưng gần đây tham nhũng vặt lại tăng lên. Từ đó cho thấy 3 điều: một, tham nhũng lớn một phần chỉ còn ở dạng ăn oản, phần khác gói gọn trong một bao đóng truyền ứng; hai, tham nhũng lớn có hiện tượng thoái lui (đầu tư); ba, do tham nhũng chỉ tập trung ở nơi có nguồn lực, mà tham nhũng vặt tăng lên, chứng tỏ rằng nguồn lực chỉ còn nơi dân chúng và sâu đang đục vào tận gốc.

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: