(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Lập trình Web: Python: Django: Chương trình thăm dò ý kiến, phần 6

21. Triển khai server sản phẩm

Việc triển khai server sản phẩm được thực hiện theo các bước dưới đây. Trong đó server sử dụng là Apache server. Giả định thư mục nhà là /home/emin, máy chủ là omarine.omarine.org. Bạn sẽ thay chúng với giá trị thực tế.

1) Cài đặt mod_wsgi:

pip install mod_wsgi

2) Cấu hình mysite/settings.py:

DEBUG = False

ALLOWED_HOSTS = ['omarine.omarine.org']

3) Cấu hình server:

Để cấu hình server, bạn chạy lệnh dưới đây như root:

myhome=/home/emin && cat >> /etc/httpd/httpd.conf << EOF
LoadModule wsgi_module "$myhome/python-env/mysite/lib/\
python3.6/site-packages/mod_wsgi/server/\
mod_wsgi-py36.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so"
WSGIPythonHome "$myhome/python-env/mysite"
WSGIScriptAlias / $myhome/sites/mysite/mysite/wsgi.py
WSGIPythonPath $myhome/sites/mysite

<Directory $myhome/sites/mysite/mysite>
<Files wsgi.py>
Require all granted
</Files>
</Directory>

<Directory $myhome/sites/mysite/static/>
Require all granted
</Directory>

Alias /static/ $myhome/sites/mysite/static/
EOF
unset myhome

4) Chép thư mục các file tĩnh admin của Django vào dự án:

Chép thư mục /home/emin/python-env/mysite/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin vào thư mục static.

5) Khởi động lại server:

systemctl restart httpd

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa:

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: