(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Ngôn ngữ lập trình FUZZY: giải mờ một ví dụ quen thuộc

Có một ví dụ về giải mờ bằng phương pháp trọng tâm đã trở thành phổ biến trong nhiều tài liệu lý thuyết mờ, như sau

height

Tính toán như trên có thể được thực hiện bằng một chương trình Fuzzy với đoạn mã như dưới đây:

term HEIGHT(8)
{

};

HEIGHT height;

put height := (0/0, 0.3/1, 0.3/3.6, 0.5/4, 0.5/5.5, 1/6, 1/7, 0/8);

Defuzz(height);

print height;

Kết quả là:

4.95303

 

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: