(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Qt Creator- Xử lý sự kiện nút lệnh

Những bạn đã thành thạo lập trình Windows thì không cần đọc bài này.

Giả sử bạn muốn tạo một nút lệnh(còn gọi là nút nhấn- Push Button) trong cửa sổ chính. Khi chạy chương trình, người sử dụng nhấn chuột trái vào nút đó sẽ hiện lên một hộp thông báo dạng about.

Bạn sử dụng chức năng Design, rê và thả Push Button vào cửa sổ chính. Nút lệnh được tạo ra sẽ có tên đối tượng mặc định là pushButton.

Chuyển sang chức năng Edit, trong tệp tiêu đề chứa khai báo lớp cửa sổ chính, bạn khai báo thêm một hàm on_pushButton_clicked() có thuộc tính private slots như sau

private slots:

void on_pushButton_clicked();

Đây chính là hàm xử lý sự kiện khi người sử dụng nhấn chuột trái vào nút lệnh.

Mở tệp nguồn chứa định nghĩa lớp cửa sổ chính, bạn định nghĩa hàm on_pushButton_clicked() như sau

void MainWindow::on_pushButton_clicked()

{

QMessageBox::about(this,”about”,”This is an about box”);

}

about là một hàm thành phần tĩnh của lớp QmessageBox. Hàm này trình bày một hộp about, this là con trỏ trỏ vào đối tượng cửa sổ chính(là cha của hộp about), xâu kí tự “about” qui định tiêu đề còn xâu kí tự “This is an about box” qui định nội dung văn bản của hộp about.

Advertisements

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: