Lập trình Web: Python: Django: Chương trình thăm dò ý kiến, phần 1

Chương trình thăm dò ý kiến trên trang này dựa trên chương trình Polls – một chương trình hướng dẫn mở đầu của Django, trong đó cụ thể hóa một số phần, ví dụ thay cơ sở dữ liệu mặc định SQLite bằng MySQL. Ngoài ra, một vài kỹ thuật sâu hơn được bổ sung […]

Lập trình Web: Python: Ngôn ngữ lập trình Python, phần 3

17. Lớp class Point: def __init__(self, x, y): self.x = x self.y = y def display(self, nl = True): if (nl): print (‘Coordinates:’, self.x ,self.y) else: print (‘Coordinates:’, self.x ,self.y, end = ‘; ‘) class ColoredPoint(Point): def __init__(self, x, y, color): self.color = color super().__init__(x, y) def display(self): super().display(False) print (‘Color:’, self.color) p = Point(1, […]