Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 5

13. Tạo migration và di chuyển dữ liệu python manage.py makemigrations paypal python manage.py migrate 14. Tùy biến khuôn mẫu Bạn tạo các thư mục: mkdir -p templates/basket/partials/ mkdir templates/checkout/ Sau đó tạo các tệp khuôn mẫu với nội dung tương ứng như sau: templates/basket/partials/basket_content.html {% extends ‘oscar/basket/partials/basket_content.html’ %} {% load i18n %} {% block […]

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 4

10. Cài đặt paypal pip install django-oscar-paypal Gói paypal có một số lỗi, bạn chạy lệnh dưới đây để sửa lỗi trước khi sử dụng paypaldir=~/python-env/myshop/lib/python3.6/site-packages/paypal && sed -i ‘s,ppe\.message,six.text_type(ppe),’ $paypaldir/express/views.py && sed -i ‘/import patterns/s/patterns,//;/urlpatterns =/s/patterns(.*$/[/;/^\s*)$/s/)/]/’ \ $paypaldir/{payflow/dashboard/app,express/dashboard/app,express/urls}.py && sed -i ‘/load url/d’ \ $paypaldir/templates/paypal/payflow/{transaction_detail,transaction_list}.html && sed -i ‘/load url/d’ $paypaldir/templates/paypal/express/preview.html && sed -i […]

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 3

7. Khởi tạo dữ liệu quốc gia Quy trình thanh toán mặc định yêu cầu địa chỉ giao hàng với một quốc gia. Oscar sử dụng một mô hình cho các quốc gia trong đó chỉ ra nước nào là nước vận chuyển hợp lệ và do đó bảng cơ sở dữ liệu quốc gia […]

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 2

4. URLconf Bạn soạn thảo myshop/urls.py với nội dung sau: from django.conf import settings from django.conf.urls import include, url from django.conf.urls.i18n import i18n_patterns from django.conf.urls.static import static from django.contrib import admin from oscar.app import application urlpatterns = [ url(r’^admin/’, include(admin.site.urls)), url(r’^i18n/’, include(‘django.conf.urls.i18n’)), ] urlpatterns += i18n_patterns( url(r’^’, application.urls), ) if settings.DEBUG: urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT) […]

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 1

1. Cài đặt Oscar 1) Tạo môi trường ảo Tạo môi trường ảo luôn là bước đầu tiên cho một dự án Python. Chúng ta đã xây dựng chương trình Polls hoạt động trong môi trường ảo ~/python-env/mysite, bây giờ tạo môi trường ảo tại ~/python-env/myshop cho cửa hàng trực tuyến: cd ~/python-env && python3 […]

Lập trình Web: Python: Django: Chương trình thăm dò ý kiến, phần 6

21. Triển khai server sản phẩm Việc triển khai server sản phẩm được thực hiện theo các bước dưới đây. Trong đó server sử dụng là Apache server. Giả định thư mục nhà là /home/emin, máy chủ là omarine.omarine.org. Bạn sẽ thay chúng với giá trị thực tế. 1) Cài đặt mod_wsgi: pip install mod_wsgi […]

Lập trình Web: Python: Django: Chương trình thăm dò ý kiến, phần 5

14. Tạo tài khoản admin python manage.py createsuperuser Lệnh đó sẽ nhắc bạn vào tên, email, mật khẩu của người sử dụng mà bạn định dùng để login vào trang quản trị 15. Vào trang admin Bạn chạy server, mở trình duyệt và đi tới http://localhost:8000, rồi nhấn chuột vào Admin trên sidebar (hoặc đi […]

Lập trình Web: Python: Django: Chương trình thăm dò ý kiến, phần 4

13. Chạy test Chúng ta sẽ chạy test cho các chức năng dưới đây: 1) Thử nghiệm mô hình câu hỏi Câu hỏi tương lai không phải là câu hỏi xuất bản gần đây Tạo một câu hỏi có ngày xuất bản lớn hơn thời điểm hiện tại. Đảm bảo phương thức was_published_recently() của nó […]

Lập trình Web: Python: Django: Chương trình thăm dò ý kiến, phần 3

8. Thiết kế view Khi một request đi tới, URL được định tuyến tới một view và view phải có nhiệm vụ trả về đáp ứng. Mỗi view được đại diện bởi một hàm Python (hoặc phương thức đối với view trên cơ sở lớp). Trong chương trình Polls chúng ta có 4 view: index: […]