Điểm giới hạn(Limit point), Tập đóng(Closed set), Bao đóng(Closure), Tập trù mật(Dense set)

Điểm giới hạn Một điểm giới hạn của một tập S trong một không gian tôpô X là một điểm x trong X mà mọi lân cận của x đối với tôpô đó đều chứa(ít nhất) một điểm của S khác x. Nói khác đi, mọi lân cận U của x đều giao với S […]

Không gian giới nội và giới nội toàn phần(Bounded and totally bounded space)

Chúng ta biết rằng một tập được gọi là giới nội nếu hiểu nôm na là nó có kích cỡ hữu hạn, hay nó có thể được chứa trong một siêu cầu(hypersphere) có bán kính hữu hạn, hoặc có thể phát biểu một tập là giới nội nếu nó có cả cận trên và cận […]