Lưới(net)

Lưới là tổng quát hóa của khái niệm dãy. Về bản chất, một dãy là một hàm với miền(domain) là tập số tự nhiên ánh xạ vào tập mục tiêu(codomain), nói chung, là một không gian tôpô. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh tôpô, dãy không mã hóa đủ tất cả thông tin về một hàm […]

Phủ(Cover)

Tập mũ(power set) Tập mũ của một tập S, thường được viết là 𝒫(S), là tập tất cả các tập con của S, bao gồm cả tập rỗng và chính S. Nếu S có n phần tử, thì số tập con của S, là số phần tử hay cỡ(cardinality, cũng được dịch là lực lượng […]