Omarine Native Directory (OND): Tạo các chứng chỉ CA, chứng chỉ server và chứng chỉ khách

Bộ ba các chứng chỉ CA, chứng chỉ server và chứng chỉ khách dùng để xác minh liên lạc hai chiều giữa server và khách dựa trên chứng chỉ. Cách thức này dùng cho xử lý xác minh tự động không có tương tác của người dùng, hoặc xác minh “người dùng” là chương trình. […]

Omarine Native Directory (OND): Trung tâm khóa mật mã MIT Kerberos 5

Dịch vụ thư mục đã được ứng dụng rộng rãi. Điển hình là Active Directory của Microsoft, và gần gũi với hệ thống mở là Samba trong vai trò AD DC. Samba là một phần mềm khá tốt và đang được cải tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó có một số hạn chế sau đây: […]

Captprinter-setup 2.0 – Chương trình cài đặt driver máy in Canon phiên bản systemd

Người sử dụng thời đại công nghiệp 4.0 cũng thay đổi, họ thông minh hơn và không chỉ chấp nhận cách sử dụng giản đơn. Một số công ty đang tăng khả năng tùy biến tới người dùng cho sản phẩm của họ. Lại nói năng lực điện toán. Trong các lệnh shell thông dụng […]

Môi trường lập trình PHP kết nối trực tiếp với server

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình chủ yếu phía server. Hệ điều hành Omarine sử dụng Apache server, do đó có thể cài đặt PHP nối với web server qua giao diện module trực tiếp (SAPI). Gói php-7.0.13-x86_64-1.txz đã được xây dựng từ phiên bản hiện hành của PHP và đã được […]