The Rise of Blockchain Courses at Top American Universities

Paul Andrew Các trường đại học hàng đầu của Mỹ hiện đang cung cấp nhiều khóa học và tài nguyên dựa trên blockchain. Từ cơ bản, kinh doanh đến kỹ thuật, mỗi trường đại học cung cấp cách tiếp cận độc đáo của riêng họ cho tiền điện tử. Với hàng ngàn cơ hội nghề […]

How to set number of directories to be protected by Clam AntiVirus?

ClamAV is an open source (GPL) anti-virus toolkit for UNIX with an advanced tool for automatic database updates. The core of the package is an anti-virus engine available in a form of shared library. It supports on-access scanning which currently only avaliable for Linux. Thanks to Tomasz Kojm. How to customize maximum number of directories […]

Virus trên Linux: Cấu hình On-access scanning với bảo vệ thư mục và lên lịch quét virus tự động

Với clamav-0.100.0-2.x86_64 được cài đặt, bạn có cấu hình mặc định ClamAV được đặt bởi Omarine trong hai tệp cấu hình /etc/clamd.conf và /etc/freshclam.conf. Bạn có thể tham khảo thêm hai tệp cấu hình mẫu /etc/clamd.conf.sample và /etc/freshclam.conf.sample. Tuy nhiên một số cấu hình mặc định mẫu của ClamAV đã lạc hậu, không theo kịp […]

Virus trên Linux: Phần mềm diệt virus ClamAV

Omarine đã bổ sung một gói mới: ClamAV – một phần mềm diệt virus với cơ sở dữ liệu virus được cập nhật tự động. Sau khi cài đặt gói ClamAV bạn chạy lệnh dưới đây để khởi tạo cơ sở dữ liệu virus: sudo freshclam Sau đó khởi động dịch vụ clamav-daemon: sudo systemctl […]

Virus trên Linux: Linux có virus không?

Nhận định chung là Linux miễn nhiễm với virus. Nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Virus có thể đến từ các site chứa mã độc hoặc bị nhiễm mã độc, các site giả mạo, các tệp tin đính kèm trong email, và các phần mềm độc hại khác. Những con virus phổ thông […]

Omarine Native Directory (OND): Hệ thống file mạng NFSv4

Tương tự như ldap, hệ thống file mạng cần có principal dịch vụ nfs. Tuy nhiên, trước khi trao đổi yêu cầu rpc sử dụng rpcsec_gss, khách phải thiết lập một ngữ cảnh an ninh gss nên cần thêm principal dịch vụ nfs cho khách. Chúng ta tạo hai principal dịch vụ, nfs/omarine.omarine.org cho server […]

Omarine Native Directory (OND): Tạo tài khoản người dùng ldap

Tài khoản người dùng ldap không nằm trong máy địa phương, mà là tài khoản từ xa trên máy chủ ldap. Hai lệnh dưới đây cho thấy emin không được liệt kê trong tệp /etc/passwd, nhưng được tìm thấy trong lệnh getent passwd. Trong hình dưới đây, emin là người sử dụng hiện hành, sử […]

Omarine Native Directory (OND): LDAP Kerberos

Khi đã chuẩn bị từ bước trước, việc cấu hình krb5 sử dụng cơ sở dữ liệu ldap rất đơn giản. Tệp cấu hình kdc.conf được bổ sung như sau: # Begin /var/lib/krb5kdc/kdc.conf [kdcdefaults] kdc_listen = 88 kdc_tcp_listen = 88 pkinit_identity = FILE:/var/lib/krb5kdc/cert.pem,/var/lib/krb5kdc/key.pem pkinit_anchors = FILE:/var/lib/krb5kdc/ca-cert.pem [realms] OMARINE.ORG = { kadmind_port = 749 max_life = […]

Omarine Native Directory (OND): Openldap – Thi hành giao thức truy cập thư mục hạng nhẹ

Openldap thi hành giao thức truy cập thư mục hạng nhẹ. Dữ liệu ở dạng cấu trúc cây. Trong OND, cơ sở dữ liệu được tổ chức theo sơ đồ sau Mỗi nút được đại diện bởi một tên phân biệt (dn – Distinguished Name). Lệnh ldapwhoami cho biết bạn đang ở điểm nào với […]

Omarine Native Directory (OND): Cấu hình xác thực trước krb5

Chúng ta đã tạo chứng chỉ, bây giờ có thể áp dụng. Các tệp chứng chỉ và khóa cần đặt tại vị trí như chỉ ra trong các tệp cấu hình bên dưới. Bạn thêm hai dòng dưới đây vào bộ phận [kdcdefaults] của tệp kdc.conf pkinit_identity = FILE:/var/lib/krb5kdc/cert.pem,/var/lib/krb5kdc/key.pem pkinit_anchors = FILE:/var/lib/krb5kdc/ca-cert.pem Dịch vụ kdc […]