Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự đoán bóng đá Football Predictions từ căn bản: Một ví dụ về bàn thắng cách biệt

Trong ví dụ này kết quả có thêm giá trị Won-2: Bàn thắng cách biệt. Bài toán như sau: —–BEGIN DATA DEFINITION—– HOME TEAM HEALTH: Good Normal Bad LOCATION: Home Away WEATHER: Hot Normal Cold Rain HOME TEAM ACHIEVEMENT: Good Normal Bad OPPONENT TEAM ACHIEVEMENT: Good Normal Bad HOME TEAM RESULTS: Won-2 Won Lost —–END […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự đoán bóng đá Football Predictions từ căn bản: Hiểu máy học

Bài toán dự đoán bóng đá là một bài toán kinh điển trong giáo trình đại học ngành IT thuộc mảng Trí tuệ nhân tạo. Về bản chất, chương trình dự đoán bóng đá sử dụng máy học để học từ tập mẫu thu thập được từ những diễn biến của các trận đấu trước […]

Công nghiệp 4.0, điện toán đám mây, robot và trí tuệ nhân tạo

Công nghiệp 4.0 bao gồm các hệ thống vật lý không gian mạng (Cyber-Physical Systems – CPS), Internet vạn vật (Internet of Things – IoT), điện toán đám mây (cloud computing) và điện toán nhận thức (cognitive computing), với mục tiêu tạo ra những “nhà máy thông minh”. Công nghiệp 4.0 là một chủ đề […]

Ngôn ngữ lập trình FUZZY: chiến lược bảng băm

Khi phân tích cú pháp (parse) mã nguồn của người lập trình, đối với các tên dạng không gian tên gồm các thành phần cách nhau bởi dấu chấm (.), hoặc đường dẫn kiểu dữ liệu qua toán tử phạm vi (::), chương trình dịch phải thực hiện nhiều vòng xử lý. Mỗi vòng xử […]

Ngôn ngữ lập trình FUZZY: giải mờ một ví dụ quen thuộc

Có một ví dụ về giải mờ bằng phương pháp trọng tâm đã trở thành phổ biến trong nhiều tài liệu lý thuyết mờ, như sau Tính toán như trên có thể được thực hiện bằng một chương trình Fuzzy với đoạn mã như dưới đây: term HEIGHT(8) { }; HEIGHT height; put height := […]

Ngôn ngữ lập trình FUZZY: biến String và phép gán dưới khía cạnh ngôn ngữ

Biến String Kiểu dữ liệu String được thiết kế để tạo thuận lợi cho người lập trình khi xử lý các xâu kí tự. Kiểu String hỗ trợ các toán tử sau: 1. Phép gán (=) String text; text = “abc”; Phép gán cũng có thể thực hiện ngay khi khai báo biến String text […]

Một chương trình Fuzzy đơn giản

Một chương trình Fuzzy đơn giản có thể như sau: // a simple Fuzzy program term TEMPERATURE(5) { fuzzy discrete low(1/100, 0.5/125, 0/150, 0/175, 0/200); fuzzy discrete medium(0/100, 0.5/125, 1/150, 0.5/175, 0/200); fuzzy discrete high(0/100, 0/125, 0/150, 0.5/175, 1/200); }; term SPEED(5) { fuzzy discrete low(1/20, 0.6/40, 0/60, 0/80, 0/100); fuzzy discrete medium(0/20, 0.6/40, 1/60, […]

Ngôn ngữ lập trình FUZZY (ngôn ngữ mờ) – chương trình dịch Fuzzy 1.0

Fuzzy 1.0 là một chương trình dịch và triển khai ngôn ngữ lập trình FUZZY, được thiết kế để xử lý các biến ngôn ngữ và tập mờ với các khái niệm mơ hồ như cao, thấp, trung bình, rất cao, không thấp lắm. Chương trình Hello World Các chương trình Fuzzy không có chương […]

So sánh kết quả của Football Predictions với cây quyết định ID3

Trong khi Football Predictions sử dụng mạng nơron nhằm xác định ánh xạ xấp xỉ hàm đích từ tập mẫu thì thuật toán ID3 thực hiện quy nạp để học luật cũng từ tập mẫu, và cả hai cùng có khả năng giải các lớp bài toán chung. Trong đó, ID3 đã được ứng dụng […]

Football Predictions 1.0 – Phiên bản kết hợp mạng Nơron với Thuật giải di truyền

Football Predictions 1.0 sử dụng thuật giải di truyền để tối ưu hóa bộ trọng số của mạng nơron thay cho phương pháp leo đồi với đạo hàm hàm lỗi như trong các phiên bản trước đây. Phương pháp đạo hàm có rủi ro đi vào cực tiểu cục bộ của hàm lỗi, dù điều […]