Tính toán hàng hóa tàu dầu: Chương trình

Chương trình được giới thiệu là một chương trình bảng tính đã được áp dụng thực tế trên tàu dầu BLUE OCEAN 01 được thực hiện bởi giảng viên, thuyền trưởng Trần Quốc Chuẩn thuộc trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Chương trình nguyên bản dưới dạng sử dụng riêng với mật khẩu bảo […]

Tính toán hàng hóa tàu dầu: Các hàm bảng tính

Các hàm bảng tính hầu hết là đơn giản nhưng áp dụng chúng trong bài toán tính hàng dầu lại có phần phức tạp. Chúng ta lần lượt tìm hiểu về chúng. MATCH(SearchCriterion, LookupArray, Type) Hàm này trả về chỉ số tương đối của một hạng mục mà khớp giá trị cho trước, trong một […]

Tính toán hàng hóa tàu dầu: Các khái niệm

Từ khi kết nối với “chợ” phầm mềm toàn cầu DistroWatch.com, Omarine.org mặc nhiên cần được hiển thị bằng tiếng Anh như một cách tôn trọng người đọc. Quả thật, số bạn đọc ngoài nước thường lớn hơn số bạn đọc trong nước. Tuy nhiên, điều đó không cản trở tôi viết bài tiếng Việt […]

SELinux with omarine policy: Creating your own rules to add to the security policy

If you want to create your own rules to add to the security policy, read this article to learn how to do through an example. See SELinux with omarine policy: SELinux User Capabilities. We create a module named systemctlstatus to allow systemd services to check the status of other systemd services. Create file systemctlstatus.te (extension […]

How to configure FTP server to support SSL/TLS?

Full documentation to configure FTP server with proftpd is provided at http://www.proftpd.org. Here we confirm the configuration in practice. In addition to the default configuration in Omarine, you add the configuration directives below. First, load the mod_tls module <IfModule mod_dso.c> LoadModule mod_tls.c </IfModule> Then add the section <IfModule mod_tls.c>. The directives for the configuration have […]

FUZZY – The job news filter: Rank – Salary – Citizen problem

Omarine.org welcomes the new year 2019 with an information filter that can be applied to job networks, using fuzzy inference. When there is a job news from the employer, that information is provided to the candidate who has logged in to the network. But is the job news suitable for candidates? How to choose only […]

Version and release, version and version number, release and release number

Generally the version and release concepts can be used interchangeably. For example, version Omarine 6.0 and release Omarine 6.0 are the same. But they may be slightly different. The easiest way to clarify this is to state the following: “We release this version second time.” However, in RPM package management (and perhaps other package manager […]