Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự đoán bóng đá Football Predictions từ căn bản: Một ví dụ về bàn thắng cách biệt

Trong ví dụ này kết quả có thêm giá trị Won-2: Bàn thắng cách biệt.

Bài toán như sau:

-----BEGIN DATA DEFINITION-----
HOME TEAM HEALTH: Good Normal Bad
LOCATION: Home Away
WEATHER: Hot Normal Cold Rain
HOME TEAM ACHIEVEMENT: Good Normal Bad
OPPONENT TEAM ACHIEVEMENT: Good Normal Bad
HOME TEAM RESULTS: Won-2 Won Lost
-----END DATA DEFINITION-----

Football predictions data

Match  Home team  Location  Weather  Home team  Opponent team  Home team 
    health              achievement achievement   results
1    Good    Home    Hot    Good    Good      Won
2    Normal   Home    Rain   Good    Normal     Won
3    Normal   Away    Normal  Good    Normal     Lost
4    Normal   Away    Hot    Good    Bad       Won-2
5    Good    Home    Cold   Good    Good      Lost
6    Good    Away    Hot    Normal   Normal     Lost
7    Bad     Home    Normal  Normal   Good      Lost
8    Bad     Away    Cold   Bad     Normal     Won
9    Normal   Home    Hot    Bad     Bad       Won
10   Normal   Home    Normal  Good    Normal     Won
11   Good    Away    Cold   Good    Good      Won
12   Good    Home    Hot    Good    Normal     Lost
13   Normal   Home    Normal  Good    Normal     Won-2
14   Normal   Away    Cold   Good    Normal     Lost
15   Bad     Home    Cold   Normal   Good      Lost
16   Normal   Away    Normal  Bad     Bad       Lost

This data is made on ...

Với bài toán này máy phải học lâu hơn

Ví dụ được chạy trên phiên bản mới fpp-1.1.

Xem thêm Football Predictions Program – version 0.9.7, phiên bản chạy mạng nơron tức thời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.