Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự đoán bóng đá Football Predictions từ căn bản: Một ví dụ về bàn thắng cách biệt

Trong ví dụ này kết quả có thêm giá trị Won-2: Bàn thắng cách biệt.

Bài toán như sau:

-----BEGIN DATA DEFINITION-----
HOME TEAM HEALTH: Good Normal Bad
LOCATION: Home Away
WEATHER: Hot Normal Cold Rain
HOME TEAM ACHIEVEMENT: Good Normal Bad
OPPONENT TEAM ACHIEVEMENT: Good Normal Bad
HOME TEAM RESULTS: Won-2 Won Lost
-----END DATA DEFINITION-----

Football predictions data

Match   Home team   Location   Weather   Home team   Opponent team   Home team 
        health                           achievement achievement     results
1       Good        Home       Hot       Good        Good            Won
2       Normal      Home       Rain      Good        Normal          Won
3       Normal      Away       Normal    Good        Normal          Lost
4       Normal      Away       Hot       Good        Bad             Won-2
5       Good        Home       Cold      Good        Good            Lost
6       Good        Away       Hot       Normal      Normal          Lost
7       Bad         Home       Normal    Normal      Good            Lost
8       Bad         Away       Cold      Bad         Normal          Won
9       Normal      Home       Hot       Bad         Bad             Won
10      Normal      Home       Normal    Good        Normal          Won
11      Good        Away       Cold      Good        Good            Won
12      Good        Home       Hot       Good        Normal          Lost
13      Normal      Home       Normal    Good        Normal          Won-2
14      Normal      Away       Cold      Good        Normal          Lost
15      Bad         Home       Cold      Normal      Good            Lost
16      Normal      Away       Normal    Bad         Bad             Lost

This data is made on ...

Với bài toán này máy phải học lâu hơn

Ví dụ được chạy trên phiên bản mới fpp-1.1.

Xem thêm Football Predictions Program – version 0.9.7, phiên bản chạy mạng nơron tức thời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.