Open Loading Wizard 1.0.1 – Sử dụng mã băm để phân biệt database

Mã băm được dùng trong phiên bản Open Loading Wizard 1.0.1 để phân biệt database, bổ ích khi bạn thay thế cơ sở dữ liệu bên ngoài chương trình.Trạng thái tính toán hay trạng thái tải trọng, cũng coi như trạng thái xếp hàng được lưu giữ trong các tệp có phần mở rộng là cgo, chúng ta gọi là các tệp loading cho gọn. Giả sử bạn đang chạy tệp loadingsaigonDep-25-jul-2015.cgo với database hiện hành

saigoncgo

Nếu trong lần chạy sau đó bạn đã thay thế cơ sở dữ liệu hiện hành(tệp openloadingwizard.dat) bằng database khác, coi như của một tàu khác, thì tệp loading saigonDep-25-jul-2015.cgo vốn là tệp loading hiện hành sẽ không thể dùng cho tàu mới. Chương trình sử dụng mã băm để phân biệt, nó nhận ra tệp loading này không dành cho tàu mới, và tự động chuyển về trạng thái mặc định, coi như mở một tệp loading mới không tên, dành cho tàu mới

  untitled

Bây giờ nếu bạn vào menu “File” để mở tệp saigonDep-25-jul-2015.cgo thì sẽ có một thông báo lẫn lộn tệp như thế này

confusion

Mã băm chỉ phụ thuộc nội dung của tệp cơ sở dữ liệu. Nếu một database bị sửa đổi bất cứ một thành phần dữ liệu nào, nó trở thành một database khác với mã băm khác. Tất nhiên nếu database đó lại trở lại nội dung cũ thì mã băm của nó lại như ban đầu. Có nghĩa là các tệp loading đi cùng với nó trước đó vẫn dùng được bình thường.

Phiên bản này cũng sửa một lỗi giữ trang “Particular” của phiên bản trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.