Đắp vá chương trình Makeca để sử dụng trong môi trường UTF-8

Trong trường hợp hệ thống chuyển sang UTF-8 thì Makeca phiên bản Makeca 1.0.0 chạy bị lỗi. Để khắc phục, Makeca cần được sửa đổi. Thao tác dưới đây tiến hành vá tệp chương trình, đồng thời nâng cấp Makeca lên phiên bản Makeca 1.0.1. Trước tiên chúng ta tạo ra file vá có tên là makeca.patch, thực hiện lệnh

cat > makeca.patch << EOF
22c22
< VERSION=1.0.0
---
> VERSION=1.0.1
137a138,139
>    local lang=\$LANG
>    export LANG=en_US
138a141
>    export LANG=\$lang
EOF

Sau đó vá chương trình

sudo patch -N /usr/bin/makeca makeca.patch

Nếu bạn không muốn thực hiện vá mà cần phiên bản Makeca 1.0.1 cập nhật tự động thì sử dụng Omarine-update. Makeca 1.0.1 cập nhật tự động cũng bao gồm tệp dữ liệu chứng chỉ certdata.txt phiên bản mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.