Football Predictions Program – version 0.9.7, phiên bản chạy mạng nơron tức thời

Phiên bản fpp 0.9.7 chỉ thêm một chức năng đơn giản nhưng mang lại rất nhiều tiện lợi cho người sử dụng. Đó là sử dụng mạng tách biệt với quá trình học. Sử dụng mạng như vậy được áp dụng từ lần chạy thứ hai của chương trình, sau khi mạng đã học được trong lần chạy đầu tiên đối với mỗi bài toán. Kết quả học được lưu trong một tệp tên là weights.txt. Chương trình sẽ vận dụng kết quả này để chạy mạng, quá trình chạy mạng là tức thời. Điều này có lợi rất nhiều so với phiên bản trước khi gặp phải bài toán mà quá trình học mỗi lần chạy theo kiểu chạy trực tiếp mất rất nhiều thời gian. Bạn chú ý không để nhầm lẫn tệp kết quả weights.txt của bài toán này sang bài toán khác. Tuy nhiên chương trình có chức năng đoán nhận văn bản sẽ phần nào giúp bạn phát hiện nhầm lẫn như vậy, hoặc phát hiện tệp đã bị sửa đổi trở thành không đúng định dạng. Chương trình sẽ không học một khi nó thấy có tệp weights.txt. Nếu muốn chương trình học(bài mới), bạn xóa tệp weights.txt, hoặc sử dụng lệnh sau

./fpp --learn

Một tệp weights.txt chứa dữ liệu các trọng số của mạng đã được luyện và các dữ liệu khác của mạng có dạng như thế này

5 1 7 120341
-0.0538444 1.23809 -0.509459 2.64571 1.33566 3.87934 
0.190607 -1.17941 0.404197 -2.10055 -1.08266 -3.38432 
-5.36711 -1.04044 -4.30288 -5.52139 -1.99694 3.52767 
2.5344 0.763836 3.32004 2.95295 1.36788 -3.3607 
-0.296756 1.64396 -0.282344 3.76801 1.20311 4.13591 
0.25775 -1.18995 0.214026 -3.1526 -1.22508 -3.40391 
-0.205971 1.26245 -0.262356 3.59423 1.36077 3.75425 

-0.879136 -5.12092 3.01975 -17.4111 6.72724 -6.93692 3.98143 -5.96772

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.