Football Predictions Program – version 0.9.4, phiên bản tổng quát giải bài toán vạn năng

fpp 0.9.4 không chỉ tùy biến dữ liệu mà còn hỗ trợ người sử dụng tự định nghĩa các yếu tố và thuộc tính của chúng, tự cấu trúc dữ liệu và phân loại bài toán bao gồm cả cấu trúc giao diện. Một chương trình dự đoán bóng đá trở thành một chương trình dự báo thời tiết hay chương trình cho mục đích khác, tất cả việc bạn cần làm chỉ là soạn thảo tệp fppdata.txt

fpp15

Để chương trình chạy như trên bạn soạn thảo tệp fppdata.txt như thế này

-----BEGIN DATA DEFINITION-----

TEMPERATURE: Cold Warm VeryCold 

WIND: North South West East 

SKY: Blue Cloud Normal 

PRESSURE: Up Down Stable 

WEATHER RESULTS: Rain Snow Sunny

-----END DATA DEFINITION-----

Weather predictions data

Orders  TEMPERATURE  WIND  SKY   PRESSURE  WEATHER

1    Warm     West  Cloud  Down    Rain 

2    VeryCold   West  Cloud  Stable   Snow 

3    Warm     East  Cloud  Up     Sunny 

4    Warm     East  Normal Stable   Sunny 

5    Warm     East  Blue  Stable   Sunny 

6    Warm     South Blue  Down    Rain 

7    Cold     North Normal Stable   Snow 

This data is made on ... 

fppdata.txt chỉ khác phiên bản trước là có phần định nghĩa cấu trúc dữ liệu. Đó là khối văn bản nằm trong khoảng từ “-----BEGIN DATA DEFINITION-----” cho tới “-----END DATA DEFINITION-----”. Trong ví dụ này chúng ta có 4 yếu tố đầu vào là NHIỆT ĐỘ, GIÓ, TRỜI VÀ ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN. Nếu trong bài toán của bạn cần 5 yếu tố thì bạn sẽ soạn thảo 5 dòng theo dạng đó. Bên phải mỗi yếu tố là một kí tự `:’, sau đó là các thuộc tính của yếu tố ngăn cách nhau bởi các kí tự trắng. Giá trị các yếu tố của mẫu bên dưới phải thuộc tập hợp tương ứng mô tả trong khối này. Bạn không cần quá bận tâm về điều này vì nếu bạn soạn thảo dữ liệu chưa đúng thì chương trình sẽ nhắc bạn. Kết quả dự đoán có nhiều khả năng chứ không chỉ có hai giá trị ThắngThua như các phiên bản trước. Tập các giá trị kết quả cũng là do bạn tự định nghĩa. Như thế bạn đã thực hiện công việc lập trình rồi đấy: định nghĩa dữ liệu và cấu trúc dữ liệu theo cú pháp để chúng thực hiện logic và mềm dẻo.

Với tệp fppdata.txt như ví dụ dưới đây thì fpp lại trở lại là một chương trình dự đoán bóng đá

-----BEGIN DATA DEFINITION-----

MATCH: Vietnam-Japan Vietnam-Malaysia Vietnam-Macao Japan-Malaysia Japan-Macao Malaysia-Macao 

FIRST TEAM HEALTH: Good Medium Bad

FIRST TEAM ACHIEVEMENT: Very-Good Good Medium Bad

WEATHER: Hot Normal Cold Rain

SECOND TEAM HEALTH: Good Medium Bad

SECOND TEAM ACHIEVEMENT: Very-Good Good Medium Bad

FIRST TEAM RESULTS: Won Lost Big-Won

-----END DATA DEFINITION-----

Football predictions data

              FIRST TEAM            SECOND TEAM

Orders  Matches      Health  Achievement  Weather  Health  Achievement  First team Results

1    Vietnam-Japan   Bad   Bad      Normal  Good   Very-Good   Lost

2    Vietnam-Malaysia  Good   Good     Hot    Bad   Medium     Won

3    Japan-Malaysia   Good   Very-Good   Cold   Medium  Bad      Big-Won

4    Japan-Macao    Medium  Very-Good   Rain   Bad   Bad      Big-Won

5    Malaysia-Macao   Good   Good     Hot    Medium  Bad      Won

This data is made on ... 

fpp16

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.