fpp – version 0.9.3, phiên bản tính toán theo dữ liệu người sử dụng

Bắt đầu từ phiên bản fpp 0.9.3, fpp sẽ học các mẫu nhập từ tệp dữ liệu của người sử dụng.

fpp14

NS(Number of samples) là số mẫu. NG(Number of generations) là số thế hệ hay số học kỳ mà chương trình đã học các mẫu. NG thay đổi theo dữ liệu các mẫu của người sử dụng. Số mẫu NS thông thường là số các trận đấu đã qua mà bạn lưu trong tệp dữ liệu có tên là fppdata.txt và để tệp này trong thư mục hiện hành cùng với chương trình. Tệp dữ liệu có dạng

Football predictions data

Match  Home team  Location  Weather  Home team  Opponent team  Home team 
       health                        achievement achievement   results
1    Good    Home    Hot    Good    Good      Won
2    Normal   Home    Rain   Good    Normal     Won
3    Normal   Away    Normal  Good    Normal     Lost
4    Normal   Away    Hot    Good    Bad       Won
5    Good    Home    Cold   Good    Good      Lost
6    Good    Away    Hot    Normal   Normal     Lost
7    Bad     Home    Normal  Normal   Good      Lost
8    Bad     Away    Cold   Bad     Normal     Won
9    Normal   Home    Hot    Bad     Bad       Won
10   Normal   Home    Normal  Good    Normal     Won
11   Good    Away    Cold   Good    Good      Won
#12   Good    Home    Hot    Good    Normal     Lost
13   Normal   Home    Normal  Good    Normal     Won
14   Normal   Away    Cold   Good    Normal     Lost
15   Bad     Home    Cold   Normal   Good      Lost
16   Normal   Away    Normal  Bad     Bad       Lost

This data is made on ...

Vùng văn bản ngoài các dòng trận đấu là không bắt buộc. Bạn có thể ghi chú gì đó. Chỉ dữ liệu trận đấu được đánh số dòng mới được dùng bởi chương trình. Bạn thay đổi bất cứ dữ liệu trận đấu nào thì sự học của chương trình sẽ khác, và số NG sẽ phải thay đổi để học đạt yêu cầu.

Sử dụng nâng cao

Nếu bạn đã có kinh nghiệm đánh giá các trận đấu, trận đấu nào mà kết quả của nó có tính chắc chắn cao với các yếu tố rõ ràng thì bạn có thể thêm lặp lại trận đấu đó như một mẫu mới. Chương trình sẽ học mẫu đó hai lần. Nếu muốn bỏ trận nào đó bạn chỉ cần thêm kí tự ‘#’ ở đầu dòng thay vì phải xóa nó khỏi tệp. Ví dụ bạn bỏ trận 12

#12 Good Home Hot Good Normal Lost

Đối với một mẫu, tức là một bản ghi trận đấu, các trường của nó được ngăn cách bởi các kí tự trắng(space), không cần phải đều nhau nhưng ít nhất phải có một kí tự trắng để phân biệt.

Đây là phiên bản thử nghiệm nhưng đã chạy được thực sự, trong điều kiện giới hạn 5 yếu tố với định dạng tệp dữ liệu như trên.

Nếu bạn vào dữ liệu không đúng định dạng thì chương trình sẽ báo lỗi cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.