Football Predictions Program – Chương trình dự đoán bóng đá, giải bài toán dự đoán tương lai dựa trên sự kiện(FPP)

Chương trình được thực hiện bởi dòng lệnh dưới đây

./fpp 

fpp

Trước khi chạy chương trình lần đầu bạn cần làm cho tệp chương trình trở thành thực hiện được: chmod u+x fpp. Chương trình fpp giải trọn vẹn bài toán FPP. Để thống nhất với bài toán, phiên bản thử nghiệm này sẽ sử dụng đúng dữ kiện với bài toán đã nêu. Tôi đưa lại bảng dữ liệu của bài toán vào đây cho dễ xem

Match Location Weather   Home team achievement
Home team results
1 Home Hot Good Won
2 Home Rain Good Won
3 Away Normal Good Lost
4 Away Hot Good Won
5 Home Cold Good Lost
6 Away Hot Normal Lost
7 Home Normal Normal Lost
8 Away Cold Bad Won

Chương trình thử nghiệm được đưa lên trang này. Bạn tải về, chạy thử. Nếu thích và có nhu cầu một chương trình fpp chính thức thì liên lạc với tôi

Phạm Thành Tuyên

Email: phamtyn@gmail.com

Đt: +84 913 509 520

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.