(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Lập trình Web: PHP: WordPress: WooCommerce

WooCommerce là một plugin dùng để thiết lập một cửa hàng trực tuyến. Giống như đặc điểm chung của các ứng dụng mà cần một loại post riêng biệt, WooCommerce định nghĩa hộp meta cho post sản phẩm. Chúng ta biết rằng theme điều khiển trình bày nội dung trên trang, vì vậy tốt nhất … Continue reading Lập trình Web: PHP: WordPress: WooCommerce

Lập trình Web: PHP: WordPress: Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

Sau khi xây dựng plugin cho post sản phẩm và trang tùy chọn với các cài đặt cần thiết, chúng ta cần viết khuôn mẫu để trình bày bài viết đặc thù kiểu sản phẩm. Khuôn mẫu mà trình bày một bài viết đơn thông thường là single.php. Nhưng chúng ta đăng bài viết đặc … Continue reading Lập trình Web: PHP: WordPress: Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

Lập trình Web: PHP: WordPress: Xây dựng menu cài đặt và trang tùy chọn

Khi người sử dụng viết một bài sản phẩm, giá bán sản phẩm tính theo đơn vị tiền tệ được đặt trước. Chúng ta xây dựng menu cài đặt và trang tùy chọn cho phép người sử dụng chọn kiểu tiền tệ dùng để thanh toán Mã chương trình đặt cùng plugin với post sản … Continue reading Lập trình Web: PHP: WordPress: Xây dựng menu cài đặt và trang tùy chọn

Lập trình Web: PHP: WordPress: Viết post tùy biến

Post tùy biến có các mục soạn thảo khác với bài viết thông thường, cung cấp các tính năng đặc biệt cho một mục tiêu cụ thể như giới thiệu sản phẩm với một bộ thuộc tính. Khi người sử dụng viết một bài cho sản phẩm, công cụ soạn thảo bổ sung một hộp … Continue reading Lập trình Web: PHP: WordPress: Viết post tùy biến

Lập trình Web: PHP: WordPress: Tùy biến theme

Trong khi Django là nền tảng tạo ra các ứng dụng mạnh với nhiều tính năng, WordPress tự động hóa cài đặt và làm cho công việc xuất bản trên Internet trở nên dễ dàng. Các theme, plugin và bản thân WordPress được cập nhật phiên bản tự động thông qua ftp. Để đảm bảo … Continue reading Lập trình Web: PHP: WordPress: Tùy biến theme

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 8

18. Promotions Promotions có thể là một ảnh Tết và thường có danh sách các sản phẩm mới Danh sách các sản phẩm mới có thể được thay bằng danh sách các sản phẩm bán chạy nhất, tùy theo sắp xếp của cửa hàng. Promotions là những khối nội dung nhỏ được mô hình hóa … Continue reading Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 8

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 7

17. Ngôn ngữ giao diện và dịch ngôn ngữ Ngôn ngữ giao diện tiếng Việt còn thiếu và có chỗ sai. Chúng ta quan sát menu “Content” trong Dashboard như dưới đây Và khi ngôn ngữ được chuyển sang tiếng Việt: Trong hạng mục menu thứ nhất, “Content blocks” được dịch thành “Khóa nội dung”. … Continue reading Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 7

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 6

  16. Giao dịch mua bán trực tuyến bằng tài khoản PayPal sandbox Tài khoản PayPal sandbox dùng để test giao dịch. Bạn sử dụng tài khoản PayPal của mình (nếu chưa có bạn hãy tạo một, nó là miễn phí) để tạo hai tài khoản PayPal sandbox: tài khoản loại kinh doanh cho chủ … Continue reading Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 6

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 5

13. Tạo migration và di chuyển dữ liệu python manage.py makemigrations paypal python manage.py migrate 14. Tùy biến khuôn mẫu Bạn tạo các thư mục: mkdir -p templates/basket/partials/ mkdir templates/checkout/ Sau đó tạo các tệp khuôn mẫu với nội dung tương ứng như sau: templates/basket/partials/basket_content.html {% extends 'oscar/basket/partials/basket_content.html' %} {% load i18n %} {% block … Continue reading Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 5

Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 4

10. Cài đặt paypal pip install django-oscar-paypal Gói paypal có một số lỗi, bạn chạy lệnh dưới đây để sửa lỗi trước khi sử dụng paypaldir=~/python-env/myshop/lib/python3.6/site-packages/paypal && sed -i 's,ppe\.message,six.text_type(ppe),' $paypaldir/express/views.py && sed -i '/import patterns/s/patterns,//;/urlpatterns =/s/patterns(.*$/[/;/^\s*)$/s/)/]/' \ $paypaldir/{payflow/dashboard/app,express/dashboard/app,express/urls}.py && sed -i '/load url/d' \ $paypaldir/templates/paypal/payflow/{transaction_detail,transaction_list}.html && sed -i '/load url/d' $paypaldir/templates/paypal/express/preview.html && sed -i … Continue reading Lập trình Web: Python: Django: Xây dựng cửa hàng trực tuyến với Oscar-Paypal, phần 4