(91) 350-9520 support@omarine.org M-F: 7 AM - 7 PM; Weekends: 9 AM - 5 PM

Cyber security: Unpredictable Random Number Generator

Random Number Generator is an important factor of security activity to create cryptographic keys and passwords. We already know that the rand() function is a simple pseudo-random number generator. It returns a pseudo-random integer in the range 0 to RAND_MAX, ie, the mathematical range [0, RAND_MAX]. You can use rand() to define your own function … Continue reading Cyber security: Unpredictable Random Number Generator

Cyber security: Monitor file integrity

In addition to ClamAV antivirus, Omarine 4.0 provides Tripwire package to monitor the integrity of the files in the system. The monitoring policy is derived from /etc/tripwire/twpol.txt, a plain text file that you can edit. To use tripwire you first create the site key and local key: sudo twadmin -m G -L /etc/tripwire/$(uname -n)-local.key \ … Continue reading Cyber security: Monitor file integrity

Cyber security: How to turn a non-TLS aware server into communicable with clients over secure TLS channels without server configuration?

Although we can easily configure the web server to listen to port 443 for https, this article uses the default configuration of the web server in Omarine 4.0, ie, not listening to port 443, to illustrate the case. No need to configure the server. We use stunnel to do that. We experiment on a local … Continue reading Cyber security: How to turn a non-TLS aware server into communicable with clients over secure TLS channels without server configuration?

How to install additional fonts?

You can install additional fonts using the CLI or GUI. Installing the system-wide fonts for all users using CLI To install system-wide fonts using CLI you copy the font files to a directory for example 'extra' in /usr/share/fonts: sudo install -m 644 -Dt /usr/share/fonts/extra /path/to/source-font-dir/* Install fonts using GUI In Plasma you go to menu … Continue reading How to install additional fonts?

Phần mềm tài chính / kế toán cho doanh nghiệp nhỏ – GnuCash: Cập nhật giá chứng khoán trực tuyến

Để GnuCash thu được báo giá trực tuyến, bạn cần cài đặt module perl Finance::Quote (gói Finance-Quote-1.47-1.x86_64) và tất cả các gói phụ thuộc được bổ sung vào Omarine trong đợt này. Bạn có thể kiểm tra xem hệ thống của mình có module Finance::Quote được cài đặt chưa bằng cách chạy lệnh perldoc Finance::Quote … Continue reading Phần mềm tài chính / kế toán cho doanh nghiệp nhỏ – GnuCash: Cập nhật giá chứng khoán trực tuyến

Phần mềm tài chính / kế toán cho doanh nghiệp nhỏ – GnuCash: Cài đặt tài khoản

GnuCash là một ứng dụng tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và cá nhân. Nó được thiết kế dễ sử dụng, nhưng mạnh mẽ và linh hoạt. GnuCash cho phép bạn theo dõi thu nhập và chi phí của bạn, điều hòa tài khoản ngân hàng, theo dõi danh mục chứng khoán và quản lý … Continue reading Phần mềm tài chính / kế toán cho doanh nghiệp nhỏ – GnuCash: Cài đặt tài khoản

Làm thế nào để trình bày danh sách cửa sổ tại đáy màn hình trong GNOME?

GNOME là một chương trình màn hình nền có giao diện đẹp. Nó là đặc trưng của phong cách phẳng, trình bày danh sách tất cả các chương trình trên bề mặt với biểu tượng lớn và màu sắc đẹp mắt, thay vì sắp xếp chúng theo menu nhóm chương trình như trong Plasma. Đối … Continue reading Làm thế nào để trình bày danh sách cửa sổ tại đáy màn hình trong GNOME?

Tạo một ảnh với nền trong suốt sử dụng gimp

GNU Image Manipulation Program là tên chương trình của gói gimp, dùng để chỉnh sửa, ghép và tạo ảnh. Trong GNOME bạn chạy chương trình bằng cách chọn GNU Image Manipulation Program để mở một ảnh, hoặc nhấp vào mục được chọn trong danh sách chương trình được hiển thị như sau: Trong bài này … Continue reading Tạo một ảnh với nền trong suốt sử dụng gimp

How to set number of directories to be protected by Clam AntiVirus?

ClamAV is an open source (GPL) anti-virus toolkit for UNIX with an advanced tool for automatic database updates. The core of the package is an anti-virus engine available in a form of shared library. It supports on-access scanning which currently only avaliable for Linux. Thanks to Tomasz Kojm. How to customize maximum number of directories … Continue reading How to set number of directories to be protected by Clam AntiVirus?

Virus trên Linux: Cấu hình On-access scanning với bảo vệ thư mục và lên lịch quét virus tự động

Với clamav-0.100.0-2.x86_64 được cài đặt, bạn có cấu hình mặc định ClamAV được đặt bởi Omarine trong hai tệp cấu hình /etc/clamd.conf và /etc/freshclam.conf. Bạn có thể tham khảo thêm hai tệp cấu hình mẫu /etc/clamd.conf.sample và /etc/freshclam.conf.sample. Tuy nhiên một số cấu hình mặc định mẫu của ClamAV đã lạc hậu, không theo kịp … Continue reading Virus trên Linux: Cấu hình On-access scanning với bảo vệ thư mục và lên lịch quét virus tự động