Phát hành Omarine Setup 0.1 và omarine-3.0-dvd.iso


(0 comments)

Trợ giúp cài đặt Omarine

Trước khi chạy chương trình “setup”, bạn cần chuẩn bị ít nhất một phân vùng đĩa cho hệ thống tệp tin gốc.

Phân vùng swap và các phân vùng khác chẳng hạn như /home là tùy chọn. Một cách đơn giản để tạo mới hay thay đổi phân vùng là sử dụng “cfdisk”.

Bước đầu tiên là cài đặt swap. Nếu bạn không định dùng swap thì có thể chọn ngay mục cài đặt bên dưới: chọn phân vùng mục tiêu cho /. Tốt nhất là phân vùng gốc nên lớn hơn 20G. Các phân vùng bổ sung nếu có cũng ở trong bước này.

Tiếp theo là chọn nguồn cài đặt. Đó là, bạn chỉ ra thư mục nguồn omarine64 chứa các gói .rpm.

Bước "INSTALL" thường được thực hiện tự động. Cuối cùng là cấu hình. Bạn có thể cấu hình lại một hệ thống Omarine đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bạn cần gắn phân vùng gốc trước tiên. Thực hiện như sau:

mount /dev/sdxx /mnt

Các thông tin chi tiết sẽ xuất hiện trong quá trình cài đặt.

Vui chơi và cài đặt Omarine!

Pham Thanh Tuyen

phamtyn@gmail.com


For users who speak English:

Omarine Setup Help

Before running the "setup" program, you need to prepare at least one partition for the root file system.

The swap partition and other partitions such as /home are optional. A simple way to create or modify a partition is to use “cfdisk”.

The first step is to install the swap. If you do not want to install the swap, you can jump directly to the next step: select the target partition for /. It is best that this partition is bigger than 20G. Additional partitions, if any, are also in this step.

Next is selecting the installation source. That is, you specify the omarine64 source directory that contains the .rpm packages.

The step "INSTALL" is usually done automatically. The final step is the configuration. You can reconfigure an Omarine system that has been in operation. In this case, you need to mount the root partition first. Do the following:

mount /dev/sdxx /mnt

Detailed information will appear during the installation process.

Have fun installing and running Omarine!

Pham Thanh Tuyen

phamtyn@gmail.com

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 5 - 1?

required