Ngôn ngữ lập trình FUZZY: giải mờ một ví dụ quen thuộc


(0 comments)

Có một ví dụ về giải mờ bằng phương pháp trọng tâm đã trở thành phổ biến trong nhiều tài liệu lý thuyết mờ, như sau

height

Tính toán như trên có thể được thực hiện bằng một chương trình Fuzzy với đoạn mã như dưới đây:

term HEIGHT(8)
{

};

HEIGHT height;

put height := (0/0, 0.3/1, 0.3/3.6, 0.5/4, 0.5/5.5, 1/6, 1/7, 0/8);

Defuzz(height);

print height;

Kết quả là:

4.95303
Current rating: 5

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 8 + 3?

required