Lập trình Web: Python: Django: Chương trình thăm dò ý kiến, phần 1


(0 comments)

Chương trình thăm dò ý kiến trên trang này dựa trên chương trình Polls - một chương trình hướng dẫn mở đầu của Django, trong đó cụ thể hóa một số phần, ví dụ thay cơ sở dữ liệu mặc định SQLite bằng MySQL. Ngoài ra, một vài kỹ thuật sâu hơn được bổ sung và thiết kế chương trình trở thành một bộ phận của một trang Web hoàn chỉnh với một sidebar tối thiểu. Chúng ta cũng sẽ chuyển server phát triển hoạt động trên cổng mặc định 8000 của Django sang server sản phẩm hoạt động trên cổng chuẩn, đặc biệt là sử dụng giao thức bảo mật https trên cổng 443.

1. Cài đặt Django

Trong môi trường ảo mysite, bạn sử dụng pip để cài đặt Django như sau:

pip install django~=2.0

Có hai cách để kiểm tra phiên bản Django, cách thứ nhất kiểm tra từ shell:

python -m django --version

Cách thứ hai kiểm tra trong Python:

>>> import django 
>>> django.get_version()

2. Tạo project

Bạn tạo thư mục sites trong thư mục nhà để chứa các dự án Web, rồi chuyển tới thư mục đó:

mkdir ~/sites && cd ~/sites

Tạo project:

django-admin startproject mysite

Thư mục mysite được tạo với sơ đồ sau:


  • Thư mục mysite bên ngoài chỉ là khung của dự án


  • manage.py là một tiện ích dòng lệnh dùng để tương tác với dự án Django


  • Thư mục mysite bên trong là gói Python thực tế của dự án. Tên của nó là tên gói Python mà bạn sẽ cần nhập khẩu mọi thứ bên trong, ví dụ mysite.urls


  • mysite/__init__.py: File này cần có trong thư mục của một gói Python như chúng ta đã làm với gói fibo, dù nó là một file rỗng


  • mysite/settings.py: Đặt / cấu hình dự án. Mọi điều khiển chính cho dự án của bạn nằm ở đây


  • mysite/urls.py: Khai báo URL cho dự án, một “bảng nội dung” cho site của bạn


  • mysite/wsgi.py: Một điểm vào cho các server tương thích WSGI để phục vụ dự án

3. Tạo chương trình Polls

Chương trình Polls là một gói độc lập mà dự án mysite của bạn sẽ sử dụng, nó có thể được đóng gói và cài đặt để dùng cho các dự án khác. Hiện tại, chúng ta sẽ đặt thư mục chương trình bên cạnh tệp manage.py để nó có thể được nhập khẩu như một module mức đỉnh chứ không phải module con của mysite. Bạn chuyển đến thư mục mysite (bên ngoài) và tạo chương trình:

cd mysite && python manage.py startapp polls

Thư mục polls được tạo với bố trí như sau:

Current rating: 2

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required