Captprinter-setup 2.0 - Chương trình cài đặt driver máy in Canon phiên bản systemd


(0 comments)

Người sử dụng thời đại công nghiệp 4.0 cũng thay đổi, họ thông minh hơn và không chỉ chấp nhận cách sử dụng giản đơn. Một số công ty đang tăng khả năng tùy biến tới người dùng cho sản phẩm của họ.

Lại nói năng lực điện toán. Trong các lệnh shell thông dụng thì năng lực điện toán thể hiện mạnh nhất ở việc xử lý biểu thức chính quy, trong đó là sản sinh văn bản tự động và đoán nhận ngôn ngữ.

Captprinter-setup là một chương trình kịch bản, nó xây dựng biểu thức chính quy để kiểm tra tham số nhập vào của người dùng cuối, đảm bảo nhận đúng định dạng đối với tham số có phần phức tạp như địa chỉ IP.


Tính năng của Captprinter-setup và hướng dẫn sử dụng nằm trong bài Captprinter-setup – Chương trình cài đặt driver máy in Canon CAPT.

Captprinter-setup 2.0 thay thế việc chạy các kịch bản khởi động của cupsd và ccpd (Canon CAPT Printer Daemon) trong systemV của phiên bản trước bằng chạy các dịch vụ tương ứng trong systemd.

Ngoài ra, Captprinter-setup 2.0 cải tiến để đáp ứng số lượng máy in thay đổi trong hệ thống, không còn giới hạn 1 máy như phiên bản trước.

Toàn bộ nội dung chương trình ở dưới đây. Bạn xem phần license đầu chương trình trước khi sử dụng, nó đảm bảo quyền sử dụng của người dùng và giới hạn trách nhiệm của tác giả.

Vì chương trình này được viết cho Omarine 3.0 là phiên bản chưa phát hành, bạn có thể phải sửa đổi mã cho phù hợp với hệ thống của mình.

#!/bin/sh
# ===========================================================================
# Captprinter-setup - A tool to install Canon CAPT Printer Driver.
# Copyright (C) 2015 - 2017 Pham Thanh Tuyen <phamtyn@gmail.com>

# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.

# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.

# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

# ===========================================================================

VERSION=2.0
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin

PRINTER_FAMILY="LBP-1120 LBP-1210 LBP2900 LBP3000 LBP3010 LBP3018 LBP3050 LBP3100 LBP3108 LBP3150 \
LBP3200 LBP3210 LBP3250 LBP3300 LBP3310 LBP3500 LBP5000 LBP5050 LBP5100 LBP5300 LBP6000 LBP6018 \
LBP6020 LBP6200 LBP6300n LBP6300dn LBP6310dn LBP7010C LBP7018C LBP7200C LBP7210Cdn LBP9100Cdn"

IP_REGEXP="^([1-9][0-9]?|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])(\.([0-9]{1,2}|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])){3}$"

HELP_MESSAGE="This progam is a tool to install Canon CAPT Printer Driver \
for Omarine system.\n\n"
HELP_MESSAGE2="is one of names in the following list:\n$PRINTER_FAMILY\n\n"
HELP_MESSAGE3="is ip address to use the network printer. \
Please consider to edit /etc/cups/cupsd.conf to change the CUPS security settings accordingly.\
\n\n*If you do your print job but see nothing on output, please run following command to monitor \
the print status:"

echo_success() {
local RES_COL=60
echo -en \\033[${RES_COL}G
echo -n "["
echo -en "\\033[1;32m"
echo -n $" OK "
echo -en "\\033[0;39m"
echo -n "]"
echo -ne "\r"
return 0
}

echo_color() {
echo -en "\\033[1;${2}m"
echo -en $1
echo -en "\\033[0;39m"
return 0
}

usage() {
echo -e "\n\
captprinter-setup - version $VERSION\n\
\nUsage:\n"
echo_color \
"\t`basename $0` PRINTER_NAME [IP]\n
\t`basename $0` [IP] PRINTER_NAME\n
\t`basename $0` --help\n\n
" 37
echo -en $HELP_MESSAGE | fold -s
echo_color "PRINTER_NAME" 37
echo -n " "
echo -en $HELP_MESSAGE2 | fold -s
echo_color "IP" 37
echo -n " "
echo -en $HELP_MESSAGE3 | fold -s
echo -n " "
echo_color "captstatusui -P PRINTER_NAME\n" 37
echo ""
exit
}

check_rootuser(){
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
echo -e "\n\
Only root can setup the printer.\n\
You can run captprinter-setup with sudo command.\n"
usage
fi
}

name2driver() {
case $PRINTER_NAME in
LBP9100Cdn)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP9100CCAPTK.ppd
;;
LBP7210Cdn)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP7210CCAPTK.ppd
;;
LBP7018C|LBP7010C)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP7018CCAPTK.ppd
;;
LBP6310dn)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP6310CAPTK.ppd
;;
LBP6300dn)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP6300CAPTK.ppd
;;
LBP6018|LBP6000)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP6018CAPTK.ppd
;;
LBP3150/LBP3108/LBP3100)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP3150CAPTK.ppd
;;
LBP3050/LBP3018/LBP3010)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP3050CAPTK.ppd
;;
LBP-1210)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP1210CAPTK.ppd
;;
LBP-1120)
PRINTER_DRIVER=CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd
;;
*)
PRINTER_DRIVER=CNCUPS${PRINTER_NAME}CAPTK.ppd
esac
}

setup() {
local -i i=0
local -i STATUS=0
local -i count=1
echo
echo "Performing setup driver for printer: $PRINTER_NAME"
echo "Driver: $PRINTER_DRIVER"
echo
systemctl --quiet is-active org.cups.cupsd
if [ $? -eq 0 ]; then
systemctl stop org.cups.cupsd
echo "Previous cups was running and has been stopped!"
fi
systemctl --quiet is-active ccpd
if [ $? -eq 0 ]; then
systemctl stop ccpd
echo "Previous ccpd was running and has been stopped!"
rm -rf /var/captmon
rm -rf /var/ccpd
fi
systemctl start org.cups.cupsd
sleep 1
echo -n "Registering the printer with the print spooler:"
/usr/sbin/lpadmin -p $PRINTER_NAME -m $PRINTER_DRIVER -v ccp://localhost:59687 -E
if [ $? -ne 0 ]; then
exit 1
else
echo_success
fi
echo
echo "Registering the printer with the ccpd daemon..."
if [ -z "$IP" ]; then
/usr/sbin/ccpdadmin -p $PRINTER_NAME -o /dev/usb/lp0
else
/usr/sbin/ccpdadmin -p $PRINTER_NAME -o "net:$IP"
fi
echo
echo "Making a first-in first-out special file..."
[ -d /var/captmon ] || mkdir -p /var/captmon
[ -d /var/ccpd ] || mkdir -p /var/ccpd
[ -e /var/ccpd/fifo0 ] || mkfifo /var/ccpd/fifo0
systemctl --quiet is-enabled ccpd
if [ $? -ne 0 ]; then
systemctl enable ccpd
fi
systemctl start ccpd
sleep 2
count+=$(ccpdadmin | grep -c '\[[0-9]\+\]')
STATUS=$(pidof /usr/sbin/ccpd | wc -w)
while [ $STATUS -ne $count -a $i -lt 10 ]; do
systemctl restart org.cups.cupsd
systemctl restart ccpd
sleep 2
STATUS=$(pidof /usr/sbin/ccpd | wc -w)
i+=1
done
echo
[ $STATUS -eq $count ] && echo_success
echo -e "\n."
echo "Checking status..."
pidof /usr/sbin/ccpd
if [ $STATUS -eq $count ]; then
echo -en "\\033[1;34m"
echo -e "\nThe printer driver setup has been successful!"
echo -e "Please do power on your printer and make sure it is plugged in the first usb port"
echo -e "Be ready to print a test page.\n"
echo -en "\\033[0;39m"
else
echo -en "\\033[1;31m"
echo -e "\nSetup has not completed yet!"
echo -en "\\033[0;39m"
fi
echo "."
}

[ $# -gt 2 ] && echo_color "\nToo many command-line arguments!\n" 31 && usage
[ $# -eq 0 ] && echo_color "\nNo printer name!\n" 31 && usage

while [ $# -ne 0 ]; do
case X$1 in
X-h|X--help)
usage
;;
X$(echo $1 | egrep -o "$(echo $PRINTER_FAMILY | tr " " "|")"))
PRINTER_NAME=$1
;;
X$(echo $1 | egrep "$IP_REGEXP"))
IP=$1
;;
*)
WRONGPARAM=yes
;;
esac
shift
done

[ -z "$PRINTER_NAME" -a -n "$IP" -a -z "$WRONGPARAM" ] && echo_color "\nNo printer name!\n" 31 && usage
[ -z "$PRINTER_NAME" ] && echo_color "\nThe printer name is not correct!\n" 31 && usage
[ "$WRONGPARAM" = yes ] && echo_color "\nInvalid IP address!\n" 31 && usage

#========================================================================
#
# MAIN PROGRAM
#
check_rootuser
name2driver
setup
Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required


What is 1 × 3?

required